o Junáku

Junák – český skaut, z. s. je největší organizací dětí a mládeže v ČR.

Je součástí světového skautského hnutí a členem Světové organizace skautského hnutí (WOSM) a Světové asociace skautek (WAGGGS). Do 31. března 2015 nesl název Junák – svaz skautů a skautek ČR.

V roce 2015 přesáhl počet registrovaných členů 53 000, z toho bylo 459 členů našeho okresu. Celoroční činnost probíhá v jednotlivých oddílech (dívčí, chlapecké, koedukované) ve třech základních věkových kategoriích – vlčata a světlušky, skauti a skautky, roveři a rangers. Díky vzrůstajícímu počtu předškolních dětí vznikla nová výchovná kategorie Benjamínci.

Junák není:

  • sportovní klub, přesto našemu programu vděčí mnoho dětí za zlepšení fyzické kondice a upevnění zdraví
  • cestovní kancelář, ačkoliv s námi poznává mnoho dětí krásy své vlasti i cizích zemí
  • ekologická iniciativa, i když chráníme přírodu a cenné výtvory lidské
  • vojenská organizace, i když se u nás mnoho mladých lidí naučilo, jak se o sebe postarat v přírodě i za ztížených podmínek
  • škola, i když se u nás děti mohou mnohému naučit
  • schopen nahradit výchovu rodičů, přesto nám mnozí lidé vděčí za kus hezkého dětství
  • náboženské sdružení, přestože stavíme duchovní hodnoty nad materiální

Skauti nejsou kosmonauti, ale jeden skaut, Neil Armstrong, vstoupil jako první člověk na měsíc.

 

Čemu věří skauti:

Skauti na celém světě věří, že by člověk měl být pravdomluvný, věrný, zdvořilý, statečný, prospěšný svému okolí, veselé mysli a solidární s ostatními.

 

Středisko

Struktura Junáka – českého skaut, z.s. není složitá skládá se z pobočných spolků různých (spíše organizačních) úrovní. Struktura, která je nad našim okresem by vypadala asi takto:

Junák – český skaut, z.s.

(hlavní organizace)

Junák – český skaut, Středočeský kraj, z.s.

(sdružuje skautské okresy Středočeského kraje)

Junák – český skaut, okres Mělník, z.s.

(sdružuje skautská střediska a přístavy okresu Mělník)

 

Benjamínci

Již dlouhá léta se v jednotlivých střediscích tvořili malé družinky předškolních dětí. Tento zdroj nových členů však narážel na nedostatek materiálů a podpory. V roce 2015 se však Junák rozhodl začlenit kategorii předškoláků do svého programu a vznikla tak naše nejnovější kategorie BENJAMÍNCI.

Přestože čerpají mnoho z programu vlčat a světlušek, mají již i své vlastní pěšinky, které jsou přímo přizpůsobeny jejich věku. {více}

 

Vlčata a Světlušky

Tato věková kategorie přibližně odpovídá prvnímu stupni základní školy. Jde tedy o děti ve věku 6-11 let. Chlapci bývají označováni jako vlčata, dívky jako světlušky.

U chlapců se pracuje s motivy z Kiplingových Knih džunglí. Jako příklad bývá dětem kladen Mauglí – lidské dítě ve vlčácké smečce. Chlapci se jako Mauglí musí naučit jak žít v prostředí skupiny ostatních dětí (ostatních vlčat) a zachovávat zákon džungle – určitá oddílová (potažmo i společenská) pravidla. {více}

Děvčata prožívají dobrodružství inspirované příběhem Kouzelné lucerny od Radka Kučery. Učí se být ve společnosti dalších děvčat (světlušek), pomáhat ostatním překonávat překážky a svítit lidem na cestu svojí veselostí. {více}

 

 

Skauti a Skautky

Tato kategorie pracuje s dětmi ve věku deseti až patnácti let, což odpovídá druhému stupni základní školy. V této výchovné kategorii se klade důraz na družinový systém.

Družina znamená jakýsi malý kolektiv dětí se vším co k němu patří. Družinu zpravidla tvoří 6-8 členů, má svého vůdce (rádce družiny), vnitřní psaná nebo nepsaná pravidla a vnější identitu, vůči zbytku oddílu (družinový znak, pokřik ….).

I v době, kdy je kladený velký důraz na individualitu mají děti v rámci družiny šanci vyzkoušet si fungování v týmu, naučí se spolupracovat i řadu jiných důležitých sociálních kompetencí. To vše na pozadí většího kolektivu oddílu a pod dohledem vedoucího.

Každý člen družiny zastává nějakou funkci, které se pravidelně střídají (např. uklízeč, nástěnkář, kronikář, fotograf ….). Rádcové mají právo podílet se na přípravě programu schůzek či výletů. {více o skautech}, {více o skautkách}

 

Roveři a rangers

Nejstarší výchovnou kategorii tvoří tzv. Roveři (= poutníci), hledající sebe sama i své místo v životě). Spadají sem všichni členové nad patnáct let.

Do osmnácti let hovoříme o tzv. mladším roverském věku. Mezi osmnácti a šestadvaceti lety hovoříme o starším roverském věku.

Roveři se již nesdružují v oddílech, ale v „Roverských kmenech“ většinou se již organizují sami, tvoří si program i plánují svou činnost. Často uskutečňují náročnější expedice, jejichž cíl je často v zahraničí, uskutečňují diskusní, simulační a sebepoznávací programy a často se účastní specializovaných vdělávacích akcích Junáka.

Často také pomáhají s činností oddílů či středisek ze kterých vzešli, či se zapojují do vedení některého z oddílů mladších dětí. I pro ně je připraven propracovaný systém výzev, díky kterému se mohou neustále zdokonalovat. Mají možnost vymýšlet i vlastní výzvy a dávat je k dispozici dalším roverům z celé republiky. {více}

zdroj: Skautská křižovatka a další